Gwarancja i zwroty

1. Gwarancja

- Okres gwarancji podany jest na oryginalnej karcie gwarancyjnej produktu.

- W okresie gwarancyjnym odbierzemy bezpłatnie wadliwy produkt i zwrócimy go po naprawie gwarancyjnej. Warunki wstępne: Produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu do transportu i nie może ważyć więcej niż 30 kg. Jeśli waga przedmiotu przekracza 30 kg, nabywca musi dostarczyć go do serwisu gwarancyjnego, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą.

- Nadawca lub właściciel towaru jest zawsze odpowiedzialny za wysyłkę i przygotowanie go do transportu do serwisu gwarancyjnego.

 

2. Zwrot towarów

Uwaga! Wszelkie koszty poniesione w związku z transportem towarów przy zwrocie towaru pokrywa Kupujący.

 

2.1 Jaką dokumentację kupujący musi dostarczyć sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu towaru?

   W celu wymiany lub zwrotu towaru, kupujący składa pisemny wniosek do sprzedającego, podając powód zwrotu i jedno roszczenie. Do pisemnego wniosku należy dołączyć paragon lub inny dokument poświadczający sprzedaż/nabycie przedmiotu od tego sprzedawcy oraz dokument gwarancyjny (jeśli przedmiot jest sprzedawany na warunkach gwarancji).

2.2 Gdzie towary są wymieniane lub zwracane?

Towary są wymieniane lub zwracane w miejscu zakupu.

2.3 Co zrobić w przypadku braku porozumienia między kupującym a sprzedającym w sprawie jakości produktu?

  W przypadku braku zgody pomiędzy kupującym i sprzedającym co do jakości produktu, kupujący składa swoje roszczenie do sprzedającego na piśmie. Konsument musi skontaktować się ze sprzedawcą nie później niż trzy miesiące po dniu, w którym dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o naruszeniu jego praw lub uzasadnionych interesów. Sprzedawca musi bezpłatnie zbadać wniosek konsumenta i, jeżeli nie zgadza się z jego roszczeniami, musi dostarczyć mu szczegółową, udokumentowaną, uzasadnioną odpowiedź pisemną nie później niż 14 dni po otrzymaniu wniosku konsumenta, chyba że prawo lub prawodawstwo Unii Europejskiej stanowi inaczej. Jeżeli sprzedawca nie spełnia lub częściowo spełnia roszczenia konsumenta lub nie odpowiada na nie w ciągu 14 dni, każdy konsument ma prawo skontaktować się z Krajową Agencją Ochrony Praw Konsumenta w celu dokonania oceny jakości produktu i rozstrzygnięcia sporu".

2.4. Czy można wymagać wymiany produktów, jeśli kupujący nie przedstawi dowodu zakupu zgodnie z wymaganiami?

Jeśli kupujący nie dostarczy dowodu zakupu lub innego dokumentu wydanego przez sprzedawcę potwierdzającego zakup i sprzedaż produktu zgodnie z procedurą, produkty mogą zostać wymienione tylko za zgodą sprzedającego.

2.5 Czy mogę zażądać wymiany lub zwrotu towaru dobrej jakości, który mi się nie podoba?

Dobrej jakości produkt, który Ci się nie podoba, może podlegać wymianie lub zwrotowi, jeśli produkt nie był używany, nie został uszkodzony i utrzymał swój rynkowy wygląd. Kupujący ma prawo zażądać wymiany zakupionego przedmiotu na analogiczny przedmiot o innym kształcie, rozmiarze, kolorze lub modelu w ciągu 14 dni od daty sprzedaży przedmiotu, z dowodem, że zakupił przedmiot od tego sprzedawcy.

Jeśli sprzedawca nie ma właściwego produktu do wymiany, kupujący ma prawo zwrócić przedmiot do sprzedawcy w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot pieniędzy.

2.6 Jakiego rodzaju towarów kupujący nie może domagać się wymiany lub zwrotu, jeśli kupującemu nie podoba się jego kształt, kolor lub kompleksowość?

  Żądanie konsumenta, aby wymienić zakupiony towar dobrej jakości na towar ekwiwalentny lub zwrócić zapłacone pieniądze, może być zaspokojone tylko za zgodą sprzedawcy, gdy zakupione produkty to: tytoń i wyroby tytoniowe, perfumy i kosmetyki, artykuły fotograficzne i kinematograficzne, drukowane książki, reprodukcje, tkaniny, wykładziny dywanowe inne niż dywany i dywany, bielizna, odzież dla dzieci, rajstopy, skarpety, perły, kamienie szlachetne, biżuteria i artykuły z metali szlachetnych, maszyny, urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku i obrazu, pojazdy naziemne, statki, łodzie i konstrukcje pływające, instrumenty optyczne, instrumenty fotograficzne, instrumenty kinematograficzne, instrumenty pomiarowe, instrumenty i aparatura medyczna lub chirurgiczna, zegary, instrumenty muzyczne, broń i amunicja, meble, pościel, lampy, zabawki, gry inne niż sprzęt sportowy i rybacki, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki.