Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest firma ORO PL sp. z o.o. KRS 775559,REGON 382779473, NIP 8982249075, zarejestrowana pod adresem 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 22B/21A (dalej „OROLE”), działająca w formie sklepu internetowego pod adresem: www.orole.pl (dalej jako „Sklep”).

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od podczas składania przez Ciebie elektronicznego zamówieniana na stronie internetowej Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej. Dodatkowe dane osobowe dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP (jeśli prowadzisz firmę), otrzymujemy od w związku z realizacją umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszym personelem w innych sprawach.

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez OROLE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi w nim sprzedane. Obejmuje to również dostawę artykułów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), jak również danie możliwości do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi;

2) obsługa reklamacji;

3) obsługi wszelkich zgłoszeń, które do nas kierujesz (email lub telefonicznie);

4) kontakt z Tobą, w celu świadczenia naszych usług.

 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OROLE, którym jest:

1) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

2) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych (Regulaminu sklepu oraz Zasad przetwarzania danych) oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

3) obsługa Twoich próźb nie związanych z wykonaniem umowy;

4) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

5) prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

6) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszystkie pytania dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy pisać na adres info@orole.pl, lub prosimy wysłać je listownie na adres OROLE 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 68 lokal usługowy 10. Korespondencję emailową i listową prosimy wysyłać z dopiskiem “Przetwarzanie danych”

 

Jakie masz uprawnienia wobec OROLE w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje prawa obejmują:

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);

2) Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania;

4) Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów baz danowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W takiej sytuacji usuniemy Twoje dane na tyle ile jest to możliwe, i te które będą musiały zostać będą dostępne jedynie kadrze kierowniczej naszej firmy.

5) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) możesz poprosić nas, abyśmy eksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. O ile nie będziesz wymienionych powyżej praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zrealizowania umowy. Nie sprzedajemy Twoich danych, ani nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

a) firmom księgowym;

b) firmom przewozowym/transportowym/– w celu dostawy zakupionego artykułu na adres, który wskazałeś w zamówieniu;

c) serwisom odpowiedzialnym za naprawę zakupionych artykułów, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;

d) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić Sklep oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;

e) firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego;

f) podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w przypadku realizacji transakcji płatniczych w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, w tym obsługującym systemy płatności.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Do tych przypadków należy realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

a) realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń;

b) usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowymi oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń;

c) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 10 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (nie dokonywałeś ponownie zakupów);

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)